To top

93 238 81 66      Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Termes i Condicions Generals d'Ús i Política de Privadesa i de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

1.- Informació Fiscal i Registral

La Clínica de la Dra. Pilar Govantes, que opera comercialment sota el denominatiu BIOSBCN és una clínica de medicina estètica (en endavant BIOSBCN) situada a Barcelona, ​​carrer Balmes, núm. 177, 2n-1a (08006). La Dra. Pilar Govantes és llicenciada en Medicina i Cirurgia Estètica, segons títol expedit per la Universitat de Sevilla (Espanya) i pertany al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, ​​amb número de col·legiat 23.983, sent d'aplicació a l'exercici de la seva professió tant la Llei 14/1986 General de Sanitat, de 25 d'abril; la Llei 41/2002 d'Autonomia del Pacient, de 14 de novembre; i la Llei 21/2000, d’Autonomia del Pacient i Drets d'Informació i Documentació Clínica de Catalunya, de 29 de desembre, com el Codi de Deontologia aprovat pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (aquest codi de conducta es pot consultar electrònicament accedint a la pàgina web del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona).

2.- Identitat i Direcció del Responsable del Fitxer

El titular i responsable dels fitxers de tractament de dades a les quals queda incorporada la informació facilitada pels usuaris en virtut de la utilització del present Lloc Web (www.biosbcn.com), és la Dra. Pilar Govantes López, amb DNI / NIF 28.457.201-Z i amb  domicili a l'efecte d’aquest document a Barcelona, ​​carrer Balmes, núm. 177, 2n-1a (08006).

3.- Protecció de Dades de Caràcter Personal de Conformitat amb la Normativa Aplicable

BIOSBCN com a responsable d’aquesta Web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris.

3.1.- Tractament de les Dades i la seva Confidencialitat

Les dades de caràcter personal que en virtut d'aquest lloc web l'usuari faciliti voluntàriament bé amb l'objecte de demanar o sol·licitar informació, o bé mentre interactua com a usuari del nostre lloc web o que faciliti a sol·licitud de BIOSBCN a l'efecte de dur a terme o realitzar qualsevol de les finalitats pròpies de BIOSBCN ressenyades en els apartats següents, s'incorporaran al fitxer de tractament de dades, la titularitat i responsabilitat del qual és ostentada per BIOSBCN. En el cas que les dades a facilitar per l'usuari fossin necessàries en els formularis continguts o requerits per BIOSBCN al Lloc Web perquè aquesta pogués i) respondre a les consultes, proporcionar informació requerides pel usuari; ii) proporcionar accés a l'usuari a determinades funcionalitats del Lloc Web; o bé i si escau iii) realitzar totes aquelles activitats pròpies de BIOSBCN per la present ressenyades, BIOSBCN informarà de l'esmentada obligatorietat a l'usuari indicant-li quines dades són necessàries.

En introduir l'usuari directament totes les dades incloses en els formularis continguts en el present lloc web, l'usuari: accepta l'obligació de facilitar dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat, legitimitat i situació real i accepta i entén que recaigui directament i exclusivament sobre si mateix la responsabilitat no només sobre l'autenticitat, exactitud, vigència i veracitat sinó de mantenir l'autenticitat, exactitud, vigència i veracitat de les dades, ja que BIOSBCN no té l'obligació de verificar i no verifica la identitat ni altres dades proporcionades o facilitades per l'usuari; així l'usuari reconeix que serà l'únic responsable dels danys i perjudicis que puguin causar, comportar o generar en vers a BIOSBCN o a tercers les dades, informació i manifestacions inexactes, falses, no actualitzades que el mateix usuari faciliti, proporcioni o realitzi; reconeix ser major d'edat i que ostenta la capacitat jurídica i d'obrar necessària a fi d'interactuar com a usuari en el Lloc Web; i entén i accepta que són necessaris per a la realització d'aquells serveis o prestacions requerits per l'usuari a través d'aquest lloc web.

En el cas que l'usuari facilités qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta o si BIOSBCN tingués motius fundats per dubtar sobre la seva veracitat, exactitud i integritat, BIOSBCN podrà denegar-li l'accés i / o ús present o futur del Lloc Web o de qualsevol dels seus continguts, productes i / o serveis.

L'entitat responsable del fitxer, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i / o les entitats a qui els hagin estat comunicades - si és el cas i en virtut de la corresponent autorització conferida per l'usuari - estan obligades a mantenir el secret professional i adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i / o la pèrdua dels dades i per tal de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de BIOSBCN, això segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d'aquest lloc web.

No obstant això, s'adverteix i informa a l'usuari que les mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual, BIOSBCN no controla ni garanteix l'absència de virus o altres elements en la connexió o en la descàrrega de continguts des del Lloc Web que causin alteracions bé en els sistemes informàtics (maquinari i programari) de l'usuari o bé en els documents o fitxers emmagatzemats en els seus sistemes informàtics ni, per tant, es pot tenir a BIOSBCN per responsable de l'absència de virus o altres elements o bé dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la presència de virus i que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l'usuari o en els documents o fitxers emmagatzemats en els seus sistemes informàtics.

En acceptar els Termes i Condicions aquí estipulats i, especialment, al remetre l'usuari voluntàriament les seves dades de caràcter personal a BIOSBCN, l’activitat del qual consisteix en la realització de tractaments medicoestètics que no requereixen cirurgia, donant a conèixer els diferents tractaments a través del present Lloc Web mitjançant el qual els usuaris poden disposar de tota la informació al respecte, l'usuari consenteix expressament que BIOSBCN realitzi les següents activitats, tasques i / o accions, llevat que l'usuari indiqui el contrari al subscriure qualssevol servei de BIOSBCN o com a resultat d'una revocació posterior del consentiment inicialment atorgat.

i) La gestió del contingut, informació i / o dades que remeti o proporcioni cadascun dels usuaris així com del contingut, informació i / o dades generades en interactuar l'usuari en el lloc web.

ii) La tramesa de comunicacions comercials i / o promocionals en paper o per itjans electrònics, informant als usuaris de les activitats, esdeveniments, serveis, ofertes promocionals, descomptes, premis, regals, publicitat, notícies, ofertes, productes i altres informacions comercials sobre els serveis, productes, activitats i / o esdeveniments relacionats amb l'activitat de BIOSBCN. Aquestes comunicacions es duran a terme sempre i quan vostè hagi manifestat expressament a BIOSBCN el seu consentiment al respecte.

iii) En cas que l'usuari hagi consentit expressament l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica, l'enviament d'aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant als usuaris de les activitats, esdeveniments, serveis, ofertes promocionals, descomptes, premis, regals, publicitat, notícies, ofertes, productes i altra informació comercial sobre els serveis, productes, activitats i / o esdeveniments relacionats amb l'activitat de BIOSBCN.

iv) a l'efecte de poder millorar la prestació dels serveis de BIOSBCN aquesta podrà destinar les dades de l'usuari a la realització d'estudis de mercat, estadístiques o la segmentació, categorització o elaboració de perfils, bé en grup o bé de forma individualitzada, això amb base a les dades facilitades voluntàriament pels usuaris.

v) La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

Sense perjudici de tot l'anterior, no es consideraran comunicacions comercials i / o publicitàries tota aquella informació enviada per BIOSBCN - fins i tot per mitjans electrònics - als usuaris de BIOSBCN amb la finalitat de dur a terme, executar i / o desenvolupar qualsevol prestació requerida o subscrita - tot i que no fos subscrita per mitjans electrònics - per l'usuari i totes les altres tasques, accions i / o activitats derivades d'aquesta relació comercial, negocial i / o contractual.

3.2 Drets dels Interessats i el seu Exercici

Els usuaris tenen reconeguda per l'esmentada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si escau, a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. L'interessat podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició o bé podrà revocar el seu consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials, enviant una carta adreçada a la Dra. Pilar Govantes López, bé a carrer Balmes, núm. 177, 2n-1a (08006) Barcelona o bé al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

4.- Accés i Ús del Lloc Web

4.1.- Accés i Ús

Tant l'accés al Lloc Web com l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

S'entén per usuari a qualsevol persona física o jurídica que adquireixi, utilitzi, gaudeixi de i / o accedeixi a la informació proporcionada en el lloc web o que interactuï en el Lloc Web per mediació de les diferents funcionalitats i serveis ofertes per BIOSBCN a través del mateix o bé que es registri com a usuari del lloc Web.

4.2.- Responsabilitat de l'Usuari

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Lloc Web de conformitat amb les presents condicions, termes i polítiques, amb la normativa d'aplicació i amb la moral i els bons costums generalment acceptades (entre d'altres, les denominades “netiquette”) i l'ordre públic.

L'usuari s'obliga a abstenir-se de divulgar, publicar i / o utilitzar els continguts del present Lloc Web amb finalitats publicitàries o bé amb fins o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de BIOSBCN, dels altres usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin considerar ofensius i / o danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present Lloc Web o impedir la normal utilització o gaudi dels mateixos per part dels usuaris.

L'usuari és conscient, per tant, que l'ús dels serveis, funcionalitats i / o continguts del Lloc Web té lloc, en tot cas, sota la seva exclusiva responsabilitat.

BIOSBCN no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar d'aquest accés o ús o de l'incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de: (i) la presència d'un virus a l'ordinador de l' usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i / o productes oferts per BIOSBCN a través del seu Lloc Web; (Ii) un mal funcionament del navegador; i (iii) l'ús de versions no actualitzades del mateix.

4.3.- Acceptació

Tant l'accés, la navegació, alta de les funcionalitats i ús del lloc web significa, comporta i implica l'acceptació dels Termes i Condicions sense reserves per part de l'usuari, sigui o no un usuari registrat al lloc web de BIOSBCN.

A tals efectes i en el cas que un usuari vulneri o incompleixi els Termes i Condicions d'Ús, Privadesa i condicions generals de contractació, BIOSBCN es reserva el dret d’excloure'ls o denegar-los l'accés i / o ús present o futur del Lloc Web o de qualsevol dels seus continguts i / o serveis.

5.- Enllaços a Altres Pàgines Web / Hipervincles

En el present Lloc Web s'utilitzen hipervincles que permetin un vincle o enllaç amb altres pàgines o llocs web. BIOSBCN no es responsabilitza del contingut, les mesures de seguretat, les polítiques de privacitat ni dels termes i condicions d'ús i de contractació adoptades per qualsevol altra pàgina o lloc web a través del qual es té accés des del present lloc web o bé que permeti un vincle o enllaç amb aquest lloc web, llocs als quals accedeix l'interessat sota la seva exclusiva responsabilitat.

Així mateix, tampoc es garanteix l'absència de virus o altres elements dels continguts enllaçats des del Lloc web de BIOSBCN que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) en els documents o els fitxers de l'usuari, excloent així mateix a BIOSBCN de qualsevol responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot el anterior.

S'adverteix així mateix a l'usuari que l'enllaç o vincle a una altra pàgina o lloc web a través del qual es té accés des del present lloc web o l'enllaç o vincle des d'una altra pàgina web que permeti un vincle o enllaç amb aquest Lloc Web no implica sota cap supòsit l'existència d'una vinculació de qualsevol tipus amb aquesta pàgina web enllaçada o bé que permeti accés al present lloc web.

6.- Exclusió de Garanties i Responsabilitat

BIOSBCN no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis oferts en la seva pàgina web, si bé durà a terme els seus millors esforços per garantir la regularitat i el bon funcionament dels mateixos.

A aquests efectes, BIOSBCN queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats de qualsevol índole i derivats de la falta de disponibilitat o continuïtat del funcionament dels serveis per causes de força major o d'errors en les xarxes de transmissió d'informació aliens a la voluntat de BIOSBCN.

7.- Modificació de les Condicions Generals d'Ús i de la Política de Protecció de Dades i de Privacitat

El responsable del fitxer es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, i l'usuari haurà de consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques per tal de comprovar o assegurar-se de l'existència de modificacions o canvis en les mateixes, prenent com a referència la data de l'última actualització.

8.- Propietat Intel·lectual i Industrial de BIOSBCN

L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual que puguin existir sobre els continguts i / o qualssevol altres elements inserits per BIOSBCN en el present Lloc Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l'aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web o "look and feel ", marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font del lloc web) pertanyen a BIOSBCN i / o a tercers que li han cedit els seus drets. A aquests efectes, s'entendrà com a Lloc Web totes aquelles creacions incorporades i expressades per BIOSBCN per qualsevol mitjà i / o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions i normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, ja sigui en la seva totalitat o parcialment, dels continguts i / o dels elements inserits per BIOSBCN en el Lloc Web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu per part de l'usuari, sempre que, en tot cas, se n’indiqui l'origen i / o autor i que, si és el cas, aparegui el símbol del copyright i / o notes de propietat industrial dels seus titulars.

En cap cas l'accés al lloc web implica cap tipus de permís, autorització, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d'ús del lloc web no confereixen als usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Queda per tant terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i / o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i / o qualsevol altre acte d’explotació del lloc web i / o dels continguts que hi siguin abocats o incorporats.

Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada per escrit a aquest efecte per BIOSBCN o el tercer titular dels drets afectats.

Aquest lloc utilitza cookies.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis, mitjançant l’anàlisi de la seva navegació pel nostre lloc web. Si continua navegant, considerem que n’accepta l’ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació en el següent enllaç: Saber més

Accepto